ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Eπισημος ορισμός του Ομοιοπαθητικού "φαρμακου" συμφωνα με την Ευρωπαϊκη Νομοθεσία:

A homeopathic medicinal product is defined in European legislation (Article 1(5) of  Directive 2001/83/EC as amended by 2004/27/EC as: 'Any medicinal product prepared from substances called homeopathic stocks in accordance with a homeopathic manufacturing procedure described  by the European Pharmacopoeia or, in the absence thereof, by the pharmacopoeias currently used officially in the Member States. A homeopathic medicinal product may contain a number of principles'.,

δηλαδη:

Ομοιοπαθητικό φάρμακο ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (άρθρο 1 (5) της οδηγίας 2001/83 / ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 2004/27 / ΕΚ) ως εξής: «Κάθε φάρμακο που παρασκευάζεται από ουσίες που καλούνται ομοιοπαθητικές πηγές, σύμφωνα με την μέθοδο ομοιοπαθητικής παρασκευής που περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία ή, ελλείψει αυτής, στις φαρμακοποιίες που χρησιμοποιούνται σήμερα επισήμως στα κράτη μέλη. Το ομοιοπαθητικό θεραπευτικό προϊόν μπορεί να περιέχει μια σειρά ομοιοπαθητικών συστατικών »

Είναι απολύτως σαφές απο τον ανωτέρω επίσημο ορισμό ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκη Νομοθεσία τα Ομοιοπαθητικά φάρμακα μπορεί να είναι Απλά (Single Remedies) ή Σύνθετα (Combined Remedies).
Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι είναι πολύ πιο σωστό να αναφερόμαστε σε "ομοιοπαθητικα θεραπευτικά" (homeopathic remedies) και όχι σε "ομοιοπαθητικά φάρμακα» , μια και το ομοιοπαθητικό θεραπευτικό σκεύασμα δεν περιέχει χημικά ενεργά συστατικά αλλα είναι απλά φορέας μιάς συγκεκριμένης ,σε κάθε περίπτωση, φαρμακολογικής πληροφορίας, βιοφυσικά αποτυπωμένης στα μορια του νερου. Ως εκ τούτου η Ομοιοπαθητική αγωγή δεν είναι δυνατόν να έχει την παραμικρή παρενέργεια στον οργανισμό αλλα και δεν ειναι δυνατόν να έχει την παραμικρή αλληλεπίδραση με τα συμβατικά χημικά φάρμακα.
Η αποτύπωση της φαρμακολογικής πληροφορίας  επιτυγχάνεται με την Ειδική Φαρμακοτεχνία των Ομοιοπαθητικών θεραεπυτικών,στην οποία μία αρχική ουσία(δρόγη) υποβάλλεται σε διαδοχικές υψηλές αραιώσεις και κρούσεις μέσα σε ένα αλκοολικο υδατικό διάλυμα.ΟΙ κρούσεις των φιαλιδίων  γίνονται πανω σε σταθερή επιφάνεια,ωστε να δημιουργούνται στατικά κύματα.Στη διαδικασία αυτή τα μόρια της δρόγης αφήνουν το αποτύπωμά τους στην επιφάνεια των μορίων του νερου,με τα συγκρούονται.Το εν είδει εκμαγείου αποτύπωμα αυτο παραμένει στα μόρια του νερού μέχρι το τελος της διαδικασιας,όταν δεν εχει παραμείνει ούτε ένα μόριο της αρχικής δρόγης λόγων των πολυ υψηλών αραιώσεων,οπως 1: 1000000000000,κτλ.Τα εκμαγεία (αποτυπώματα) της δρόγης στα μόρια του νερού εχουν μία στρεοδομή που είναι ακριβές αντίγραφο της στερεοδομής των μορίων της δρόγης,η οποία στερεοδομή καθορίζει αποφασιστικά την φαρμακολογική δράση της δρόγης.
Κατ'αυτο τον τρόπο το Ομοιοπαθητικό θεραπευτικό περιεχει ένα "πληροφορικό ακριβές αντίγραφο" της δρόγης,δηλαδή δίνει τη δική της φαρμακολογική πληροφορία χωρίς να περιέχει το παραμικρό χημικο συστατικό με φαρμακολογική ή τοξική δράση.